Indkaldelse til generalforsamling 2020

15. juli 2020

Augustenborg Fjernvarme

A.m.b.a.

Indkalder til ordinær

Generalforsamling

Onsdag den 12. august 2020 kl. 19.30

I Augustenborghallerne

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år

6. Forslag fra bestyrelsen:

Sammenlægningsdrøftelser mellem Augustenborg Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme.  Drøftelserne om sammenlægning af de to selskaber er genoptaget. De foreløbige beregninger viser, at det er til fordel for forbrugerne i begge selskaber, og bestyrelsen ønsker derfor generalforsamlingens opbakning til at fortsætte og intensivere samarbejdet frem mod et konkret forslag om sammenlægning.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/lejere

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før general- forsamlingen

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende er på valg:

    • Thomas Juul Madsen - ønsker genvalg
    • Ivan Lorenzen - ønsker genvalg
    • Jens Peter Olin Andersen - ønsker genvalg

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Følgende er på valg:

    • Thomas Myllerup - ønsker ikke genvalg
    • Ny suppleant

10. Valg af revisor

11. Eventuelt 

 

Link til: