TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Augustenborg Fjernvarme a.m.b.a.

Møllegade 18 6440 Augustenborg
CVR - 59283111
Telefon. 74471463
E-mail. augvarme@augustenborgfjernvarme.dk
Hjemmeside. www.augustenborgfjernvarme.dk/


INDLEDNING

Tekniske bestemmelser er et supplement til Almindelige bestemmelser, som indeholder det egentlige aftalegrundlag mellem Augustenborg Fjernvarme a. m. b. a. og kunden
Aftalegrundlaget er fastlagt i:

• Vedtægter
• Almindelige bestemmelser
• Tekniske bestemmelser (dette dokument)
• Principdiagrammer for installationstyper
• Takstblad
• Velkomstbrev

Leveringsforholdet mellem fjernvarmeværket og forbrugerne er underkastet de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, anvisninger m.v., herunder bl.a. afgørelser af Forsyningstilsynet, som i medfør af varmeforsyningslovens bestemmelser har kompetence til at gribe ind over for priser og betingelser, som det finder urimelige

INDHOLD
1 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER MV. 4
1.1 Tekniske bestemmelser 4
1.2 Kunden 4
1.3 Aftalegrundlag 4
1.4 Installatøren 4
2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 4
2.1 Anmodning om fjernvarme 4
2.1 Stikledningen 4
2.2 Placering af stikledningen 4
2.3 Dimensionering af stikledningen 5
2.4 Når SELSKABET udfører ledningen 5
2.5 Når husejeren udfører ledningen 5
3 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 5
3.1 Autorisation 5
3.2 Varmeinstallationer 5
3.3 Komponenter 5
3.4 Afkøling af fjernvarmevandet 5
3.5 Vejrkompensering 5
4 ETABLERING AF MÅLEUDSTYR 5
4.1 Udlevering af måleudstyr 5
4.2 Placering af måleudstyr 6
4.3 Pladskrav 6
5 PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER 6
5.1 Dimensioneringsgrundlag 6
5.2 Projektering og udførelse 6
6 TILSLUTNINGSARRANGEMENT 6
6.1 Mindre anlæg 6
6.2 Større anlæg 6
6.3 Installationer til varmt brugsvand 6
7 INTERNE RØRLEDNINGER 7
7.1 Interne rørledninger 7
7.2 Montering af rørledninger 7
8 SPECIELLE ANLÆG 7
8.1 Svømmebade, procesvarmeanlæg 7
9 ISOLERING 7
9.1 Rørledninger og beholdere 7
10 TRYKPRØVNING, SYN OG IDRIFTSÆTTELSE 7
10.1 Trykprøvning 7
10.2 Prøvetryk 7
10.3 Syn af anlæg 8
10.4 Påfyldning og gennemskylning 8
10.5 Indregulering 8
11 DRIFTSBESTEMMELSER 8
11.1 Fremløbstemperaturen 8
11.2 Afkøling 8
11.3 Differenstryk 8
11.4 Hovedhaner 8
11.5 Fjernvarmen Serviceordning 9
11.6 Aftapning af fjernvarmevand 9
11.7 Driftsforstyrrelser 9
12 MÅLING AF FJERNVARMEFORBRUG 9
12.1 Måleudstyr 9
12.2 Montering af måler 9
12.3 Lækage 9
12.4 Elforbrug 9
12.5 Verificering 9
12.6 Målerudstyr 9
12.7 Flytningen af måler 9
12.8 Fjernaflæsning 10
12.9 Korrekt visning 10
13 IKRAFTTRÆDEN M.V. 10
13.1 Ikrafttrædelse 10
13.2 Meddelelse om ændringer 10
14 TILSYNS – OG KLAGEMYNDIGHED MV. 11
14.1 Ankenævnet på Energiområdet – Det alternative tvistløsningsorgan 11
14.2. Forsyningstilsynet 11
14.3. Energiklagenævnet 11
14.4 EU’s klageportal 111 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER MV.
1.1 Tekniske bestemmelser
Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering for
Augustenborg Fjernvarme a. m. b. a. Møllegade 18 6440 Augustenborg, CVR – 59283111, telefon. 74471463, e-mail: augvarme@augustenborgfjernvarme.dk, hjemmeside: www.augustenborgfjernvarme.dk,
er i det følgende benævnt SELSKABET. De tekniske bestemmelser er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til SELSKABETS ledningsnet samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer.
1.2 Kunden
Ejeren/ejerne/lejere af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen og aftager fjernvarme, er i det følgende benævnt KUNDEN. Ejeren af ejendommen er benævnt EJEREN AF EJENDOMMEN
1.3 Aftalegrundlag
Aftalegrundlaget mellem SELSKABET og KUNDEN er fastlagt i:
• Almindelige bestemmelser
• Tekniske bestemmelser
• Vedtægter
• Takstblad
• Aftale om fjernvarme
• Velkomstbrev.
• Privatlivspolitik

1.4 Installatøren
INSTALLATØREN er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.
2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER
Etablering af fjernvarmetilslutning
2.1 Anmodning om fjernvarme
Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til SELSKABET af EJEREN AF EJENDOMMEN eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger om ejendommens størrelse, årligt varmebehov og maksimalt varmeeffektbehov samt beliggenhed.
2.1 Stikledningen
Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hoved-haner, benævnes i det følgende som ”stikledningen”.
2.2 Placering af stikledningen
Ved nytilslutninger placeres stikledningen efter de med kortest mulig føringsvej under hensyn til de faktiske muligheder og forhold herunder andre ledninger mv.

SELSKABET ejer stikledningen frem til hovedhanerne. Hovedhaner placeres udvendigt i skab eller umiddelbart inden for ydervæg. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt, skal der træffes aftale med SELSKABET forud for arbejdets udførelse. Stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation.

For placering af stikledning til eksisterende ejendomme træffes aftale mellem EJEREN AF EJENDOMMEN eller dennes bemyndigede og SELSKABETS repræsentant.
2.3 Dimensionering af stikledningen
Dimensionering af stikledningen udføres af SELSKABET under hensyntagen til bestemmelserne i afsnit 5 og 11.
2.4 Når SELSKABET udfører ledningen
Retablering efter fjernvarmearbejde, når SELSKABET udfører ledningen.

Efter stikledningens indføring i ejendommen samt efter vedligeholdelses- og reparationsarbejder foretager SELSKABETS entreprenør en tilmuring og efterpudsning af grundhullet i muren og/eller i gulvet.

Reparationen udføres på en god og ordentlig måde, men det må ikke forventes, at stikindføringen ikke efterlader sig synlige spor. Efter at ejendommens stikledning er etableret, tilfyldes det opgravede areal, optagne fliser nedlægges, og eventuelt græs retableres med græsfrø. Ejeren må selv sørge for øvrig udvendig retablering, herunder plantning af træer og buske samt indvendig retablering af klinker, fliser, stiftmosaik, trægulv eller anden belægning. Herefter overgår almindelig vedligeholdelse af stikledningsindføringen til EJEREN AF EJENDOMMEN.
2.5 Når husejeren udfører ledningen
Hvis EJEREN AF EJENDOMMEN selv etablerer stikledningen, skal det udføres efter aftale og anvisning af SELSKABET.
3 INSTALLATIONSBESTEMMELSER
Udførelse af installationsarbejde
3.1 Autorisation
Arbejder på ejendommens varmeinstallation må udføres af firmaer med autorisation som VVS- installatør i henhold til LOV nr. 401 af 28. april 2014 med senere ændringer.
3.2 Varmeinstallationer
Varmeinstallationer, der tilsluttes SELSKABETS ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder samt de krav, der er indeholdt i SELSKABETS Almindelige og Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering, jf.5.2.

Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan SELSKABET kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er SELSKABET af sikkerhedsmæssige og/eller driftsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet.
3.3 Komponenter
Hvis der installeres komponenter, som i forhold til SELSKABETS driftsbestemmelser (se afsnit 11) kræver andre tryk eller temperaturforhold, er SELSKABET ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold.
3.4 Afkøling af fjernvarmevandet
Alle varmeinstallationer skal opbygges og indreguleres til en vandstrøm, der sikrer bedst mulig afkøling af fjernvarmevandet. Det gælder også styring af varmt brugsvand og eventuel vejrkompensering. Alle radiatorer, gulvvarmekredse og varmtvandsbeholdere skal være udstyret med mængdebegrænser. Ved gulvvarme indsendes indreguleringsskema til SELSKABET.
3.5 Vejrkompensering
Varmeanlæg skal i henhold til loven forsynes med kontinuert, automatisk styring af fremløbstemperaturen efter varmebehovet (vejrkompensering). jf. DS 469.
4 ETABLERING AF MÅLEUDSTYR
4.1 Udlevering af måleudstyr
SELSKABET etablerer måleudstyr eller udleverer måleudstyr og/eller passtykke til INSTALLATØREN.
4.2 Placering af måleudstyr
SELSKABET meddeler målerens placering til INSTALLATØREN.
4.3 Pladskrav
Der skal som minimum være en friplads på 40 centimeter foran hovedhaner. Der skal som minimum være en fri højde på 1,9 meter og en fri bredde på mindst 0,7 meter i skakte.
5 PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER
5.1 Dimensioneringsgrundlag
Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 70 °C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30 °C ved minus 12°C udetemperatur.

Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 °C og en afkøling på mindst 20 °C. De dimensionerende frem- og returløbstemperaturer gælder ved fjernvarmestikkets hovedhaner.
5.2 Projektering og udførelse
Enhver varmeinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Lovgivning gælder nye anlæg og ved ombygning af eksisterende vekslerinstallationer. Det anbefales endvidere at følge anbefalingerne i Dansk Fjernvarmes Vejledning ”Bedre Brugerinstallationer”.

På udgivelsestidspunktet er endvidere følgende bestemmelser gældende på området:

• Bygningsreglementet BR15
• DS 418 Norm for beregning af bygningers varmetab
• DS 439 Norm for vandinstallationer
• DS 469 Norm for varme- og køleanlæg i bygninger
• DS 452 Norm for termisk isolering af tekniske installationer.

6 TILSLUTNINGSARRANGEMENT
Forbindelsen mellem fjernvarmens hovedventiler og ejendommens varmeanlæg skal udføres så enkelt og overskueligt som muligt, efter aftale med SELSKABET.

6.1 Mindre anlæg
Tilslutningsarrangementet for mindre anlæg, som forbinder fjernvarmeforsyningen med KUNDENS varmeinstallation, kan udføres som direkte anlæg efter principdiagram, som kan udleveres af SELSKABET, eller med standardunits, der opfylder dimensioneringskravene i afsnit 5.1 og efter SELSKABETS principdiagram for brugerinstallationer. Det anbefales, at der altid anvendes energimæssigt optimale units og pumper.

6.2 Større anlæg
Større anlæg og anlæg, der ikke kan udføres med standardunits, skal principielt udføres som vist på SELSKABETS principdiagram.

6.3 Installationer til varmt brugsvand
Installationer til varmt brugsvand skal som minimum kunne overholde dimensioneringskravet til afkøling, jf. afsnit 5.1. Installationen skal følge de af SELSKABET opstillede krav.

Der kan installeres varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer.

Hvis der ønskes opsat gennemstrømningsvandvarmer (brugsvandsvarmeveksler) skal man være opmærksom på, at det eventuelt ikke alle steder i fjernvarmenettet kan garanteres, at der vil kunne opnås tilstrækkeligt højt differenstryk. Det anbefales derfor at kontakte SELSKABET, inden installation etableres.
7 INTERNE RØRLEDNINGER
7.1 Interne rørledninger
Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med Norm for varme- og køleanlæg i bygninger DS 469 med senere ændringer.

Medierørene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer.
• Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger. Kobberrør kan samles ved hårdlodning, preskoblinger eller klemringsfittings. Plastrør skal være med iltspærre og skal samles med preskoblinger eller klemringsfittings. Rustfri stålrør samles med preskoblinger.
• Skjulte, ikke-udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget.
• Skjulte rørledninger i stål må kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun samles ved hårdlodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastrørsledninger.
• Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal, ved direkte fjernvarmetilslutning (uden varmeveksler), udføres i præisolerede rør i samme type eller tilsvarende kvalitet som fjernvarmestikledningen.
• Plastrør må ikke anvendes ved direkte tilslutning, hvis fremløbstemperaturen kan overstige 90 °C. Det bør altid sikres, at anvendte plastrør er godkendt til at tåle de forekommende temperaturer.

7.2 Montering af rørledninger
Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansionsbevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang.
Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe med kæde.
8 SPECIELLE ANLÆG
8.1 Svømmebade, procesvarmeanlæg
Tilslutning af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et særligt stort behov for varme og varmt brugsvand og/eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med SELSKABET af hensyn til dimensionering og placering af stikledning og måler.
9 ISOLERING
9.1 Rørledninger og beholdere
I henhold til Bygningsreglementet skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere, isoleres mod varmetab efter DS 452 Norm for termisk isolering af tekniske installationer.
10 TRYKPRØVNING, SYN OG IDRIFTSÆTTELSE
10.1 Trykprøvning
Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, skal trykprøves inden tilslutningen. Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøve er foretaget. SELSKABETS forbeholder sig ret til at overvære trykprøvningen. Trykprøvning foretages normalt af INSTALLATØREN.

10.2 Prøvetryk
Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højest forekommende tryk (dynamisk + statisk) i SELSKABETS forsyningsledninger. I øvrigt skal Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges.
Trykket i forsyningsledningerne kan stige til 6,0 bar. Prøvetrykket skal derfor for varmeinstallationer, der tilsluttes direkte, generelt være mindst 10,0 bar.

10.3 Syn af anlæg
Syn af anlæg foretages i overværelse af en repræsentant fra SELSKABET. Såfremt denne i forbindelse med syn eller trykprøve bliver bekendt med fejl og mangler ved varmeinstallationen, er repræsentanten forpligtet til at påtale disse over for EJEREN AF EJENDOMMEN.
Med SELSKABETS syn og overværelse af trykprøve påtager SELSKABET sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige regler, såfremt man begår ansvarspådragende handlinger eller undladelser.

Er installationerne ikke projekteret og/eller udført i overensstemmelse med DS 469 eller skærpede krav, jf. nærværende Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering, kan SELSKABET kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er SELSKABET af sikkerhedsmæssige og driftsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet fjernvarmenettet.

10.4 Påfyldning og gennemskylning
Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne grundigt gennemskylles. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen bør normalt ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen for alle direkte anlæg.

10.5 Indregulering
Det påhviler INSTALLATØREN i forbindelse med afleveringen at sørge for en omhyggelig indregulering af den samlede varmeinstallation (inkl. radiatortermostatventiler, gulvvarmekreds og evt. pumpe), så optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås. Det påhviler INSTALLATØREN at instruere EJEREN AF EJENDOMMEN/KUNDEN om selve varmeinstallationens drift, jf. DS 469.
11 DRIFTSBESTEMMELSER
Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen

11.1 Fremløbstemperaturen
Varmeenergien leveres som cirkulerende opvarmet vand (fjernvarmevand) med en fremløbstemperatur, der af SELSKABET reguleres efter klimatiske forhold, f.eks. udetemperatur, solindstråling og vindstyrke, typisk varierende mellem 72 °C og 60 °C i hovedledningsnettet.

Fremløbstemperaturen til en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandgennemstrømningen i stikledningen er lille.

11.2 Afkøling
Fjernvarmevandet skal afkøles, således at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 30 °C og at returtemperaturen ikke overstiger 35 °C.

Eller i henhold til fjernvarmeselskabets gældende takstblad hvis dette indeholder en incitamentstarif med betaling/rabat i henhold til opnået afkøling eller returtemperatur
Det påhviler EJEREN AF EJENDOMMEN at holde varmeinstallationen i god stand og sikre, at installationen ikke er tilkalket, så god afkøling ikke kan opnås. Såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnås, er SELSKABET berettiget til at opkræve betaling for manglende afkøling, jf. det til enhver tid gældende takstblad.

11.3 Differenstryk
SELSKABET leverer et differenstryk, som er anvendeligt for de af varmeværket godkendte installationer. SELSKABET har pligt til at levere den varmeeffekt, der er abonneret på, med et differenstryk på mindst 0,3 bar. Det er en forudsætning, at SELSKABETS forskrift for minimumsafkøling er overholdt. Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil maksimalt være 6,0 bar.

11.4 Hovedhaner
Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af SELSKABET.

I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede.

11.5 Fjernvarmen Serviceordning
Ud over SELSKABETS almindelige service kan SELSKABET være tilsluttet Fjernvarmens Serviceordning. Yderligere oplysninger om ordningen kan fås ved henvendelse til SELSKABET eller på hjemmesiden www.fjernvarmensserviceordning.dk

11.6 Aftapning af fjernvarmevand
Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af fjernvarmevand almindeligvis kun foretages af INSTALLATØREN efter aftale med SELSKABET.

11.7 Driftsforstyrrelser
Hvis EJEREN AF EJENDOMMEN ejer anlægget, herunder vekslerunit mv., gælder det, at driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes af SELSKABET ved henvendelse til SELSKABET. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation i øvrigt afhjælpes af INSTALLATØREN
Hvis SELSKABET ejer vekslerunit, afhjælpes driftsforstyrrelsen af SELSKABET med henvisning til serviceaftalen mellem SELSKABET og KUNDEN/ EJEREN AF EJENDOMMEN.
12 MÅLING AF FJERNVARMEFORBRUG
12.1 Måleudstyr
SELSKABET leverer det for afregning mellem KUNDEN og SELSKABET nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering.
12.2 Montering af måler
Varmemåleren skal monteres efter målerleverandørens og SELSKABETs anvisninger.
12.3 Lækage
Det er til enhver tid EJEREN AF EJENDOMMENs ansvar, at varmeinstallationen er i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand og tæt– og dermed at forebygge lækager. Ved fjernaflæsning og eventuel lækageovervågning påtager SELSKABET sig ikke ansvar for lækage eller skader som følge af lækage.
12.4 Elforbrug
Ved energimålere tilsluttet 230V-nettet betaler KUNDEN elforbruget.
Såfremt KUNDEN opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette SELSKABET uvedkommende.
12.5 Verificering
Måleudstyret ejes og vedligeholdes af SELSKABET. Udstyret verificeres ved stikprøvekontrol efter gældende lovgivning og udskiftes efter regler fastsat af SELSKABET.
Gældende lovgivning:
• Måleteknisk Vejledning MV 07.01-04 fra oktober 2008.
12.6 Målerudstyr
Måleudstyret og dettes placering må ikke ændres uden SELSKABETS godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af SELSKABETS personale eller af SELSKABET dertil bemyndigede personer.
Uautoriseret opbrydning af plomberinger er strafbart. Foretages der indgreb mod måler eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og SELSKABET beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse.
12.7 Flytningen af måler
SELSKABET har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af SELSKABET. Ønsker EJEREN AF EJENDOMMEN måleren flyttet, skal flytningen godkendes af SELSKABET. Udgiften til flytningen betales i så fald af EJEREN AF EJENDOMMEN.
12.8 Fjernaflæsning
Er varmemålerne fjernaflæst, kan der foretages periodeaflæsninger til brug for drift og vedligeholdelse med ned til en frekvens på 120 minutters intervaller. Dataopsamling og håndtering af data sker elektronisk og efter de til enhver tid gældende retningslinjer fra Datatilsynet.
12.9 Korrekt visning
Ved tvivl om målerens korrekte visning er SELSKABET berettiget til, for egen regning, at afprøve måleren. KUNDEN kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til SELSKABET forlange at få måleren afprøvet.
13 IKRAFTTRÆDEN M.V.
Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne
13.1 Ikrafttrædelse
Nærværende "Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering

Er vedtaget af Augustenborg Fjernvarmes bestyrelse den. ____14___/_01-2019____

Er anmeldt til Forsyningstilsynet den. ____01__/__03-2019____

Bestemmelserne træder i kraft den. ____01__/__03-2019____
13.2 Meddelelse om ændringer
SELSKABET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne.

14 TILSYNS – OG KLAGEMYNDIGHED MV.
14.1 Ankenævnet på Energiområdet – Det alternative tvistløsningsorgan

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 41 71 50 00
www.energianke.dk
post@energianke.dk

Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse mv.

Klagen skal typisk angå et økonomisk krav mod energiselskabet, f.eks. et krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.

14.2. Forsyningstilsynet
Forsyningstilsynet behandler klager over generelle forhold efter varmeforsyningsloven og regler udstedt i
medfør af loven, f.eks. klager over priser og generelle leveringsbestemmelser.

Forsyningstilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 41 71 54 00
www.Forsyningstilsynet.dk
post@Forsyningstilsynet.dk

14.3. Energiklagenævnet
Når Forsyningstilsynet har truffet en afgørelse, kan KUNDEN inden fire uger anke afgørelsen ved at sende en klage Energiklagenævnet:

Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf.: 33 95 57 85
www.ekn.dk
ekn@ekn.dk

14.4 EU’s klageportal
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr
Ved indgivelse af klage skal du angive fjernvarmeselskabets e-mailadresse augvarme@augustenborgfjernvarme.dk
14.5 Datatilsynet
Fjernvarmeselskabet behandler kunders, leverandørers og ansattes m.v. personoplysninger i henhold til reglerne i Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen.

 

DOWNLOAD
Tekniske Bestemmelser Augustenborg Fjernvarme.pdf