Privatlivspolitik for ansatte hos Augustenborg Fjernvarme

 

 1. Augustenborg Fjernvarme er den dataansvarlige i forhold til dine personoplysninger – se

hvem du kan kontakte i selskabet

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din ansættelse og vi tager din databeskyttelse alvorligt.

 

 1. Kontaktoplysninger

Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a.                                                                         

Møllegade 18, 6440 Augustenborg                                                                                           

CVR.: 59 28 31 11

Tlf.:  74 47 14 63 

Fax:  74 47 27 30

E-mail: Augvarme@augustenborgfjernvarme.dk

Hjemmeside: http://www.augustenborgfjernvarme.dk/

Kontortid: torsdag kl. 08.00 - 12.00

 

 

 

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med din ansættelse.

 

 1. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, eksamensresultater m.m., som du selv har oplyst. Men vi behandler også andre personoplysninger – herunder følsomme (helbreds- og oplysninger om straffesager), hvis det er nødvendigt.

 

Eksempler på personoplysninger:

 • Fulde navn og kontaktoplysninger (herunder privat e-mail og privat telefonnummer)
 • Adresse
 • CPR-nummer
 • Bankkontooplysninger
 • Lønsedler
 • Historik på trækprocent og skattefradrag
 • Pensionsoplysninger (kan indeholde oplysning om fagforening og overenskomst)
 • Flextidsoplysninger
 • Korrespondance udvekslet mellem medarbejderen/organisationschefen/cheferne vedrørende specifikke forhold omkring den pågældende medarbejder
 • Referater fra medarbejdersamtaler, så som MUS, igennem årene
 • Disciplinærsager (advarsler m.v.)
 • Refusionsopgørelser vedr. barsel og sygdom
 • Billede (portræt – her beder vi dig om dit samtykke, hvis det skal offentliggøres på hjemmesiden)
 • Billede (Situationsbilleder fra fx jubilæer, fester m.m.)
 • Straffeattest
 • Sygehistorik (herunder sygemeldinger)
 • Ansøgning og CV.

 

 1. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

Kun medarbejdere, hvor det er direkte relevant, har adgang til personoplysninger om deres kolleger.

Nogle af oplysningerne opbevares desuden fysisk i aflåst skab.

 

Personoplysningerne videregives ikke til nogen udenfor organisationen ud over databehandlere så som lønbureau og SKAT.

 

 1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

 

 1. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, og fra evt. referencer, som du selv har oplyst og bedt os om at kontakte. Derudover har vi oplysninger fra SKAT, evt. oplysninger om dit helbred, hvis du er ansat i flexjob, vi modtager refusion af sygedagpenge og lign.

 

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i den tid du er ansat Augustenborg Fjernvarme. Efter du har stoppet dit ansættelsesforhold hos Augustenborg Fjernvarme opbevarer vi relevante personoplysninger efter kravene i bogføringsloven, der er indeværende år + 5 år.

 

 1. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

 

 1. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke til at vi kan behandle dine personoplysninger i forbindelse med ansættelse hos Augustenborg Fjernvarme. Skulle det forekomme at du har givet samtykke, så har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage.

 

 1. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til disse kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmelighe­der og immaterielle rettigheder.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

 1. 12. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

 

DOWNLOAD
Privatlivspolitik for ansatte-Aug-Fj1.pdf