Forbrugspriser

 

Tarifblad for perioden 01.06.2018.-31.12.2018

 

Der anvendes følgende tarifelementer ved beregningen af betalingerne for andele i selskabets samlede udgifter ved tilslutningen og den løbende drift. Alle priser er inkl. 25 % moms.

 

 

Engangsbetaling

 

1. Byggemodningsbidrag:

 

Afholdes af grundudstykkeren ved etablering af gadeledningsnet i nye forsyningsområ-der til aktuel kostpris.

 

2. Tilslutningsbidrag:

 

a) Stikledningsbidrag: 11.000,00 kr./forbruger samt 1.100,00 kr./m stikledning.


b) Investeringsbidrag 137,50 kr./m2, dog maksimalt for:


- fritliggende enfamiliehuse 22.500,00 kr.
- rækkehuse 15.000,00 kr.
- etageboliger 11.250,00 kr.
- ældreboliger 9.000,00 kr.
- ungdomsboliger 4.500,00 kr.

 

Investeringsbidraget ændres i takt med byggeprisindekset og maksimalsatserne i henhold til Dansk Fjernvarme - vejledning ”Tariffer”.

 

Ved arealudvidelser opkræves der yderligere investeringsbidrag.

 

 

Løbende betalinger

 

1. Forbrugsbidrag:

 

468,75 kr./MWh

 

2. Effektbidrag:

 

Bolig/erhvervsareal 22,50 kr./m2 pr. år – (kr. 13,13 for 7 mdr.) - A-areal                        Kælder og lign. som er opvarmet 11,25 – (kr. 6,56 for 7 mdr.) - B-areal

 

3. Målerleje:

 

1.500,00 kr./måler pr. år (kr. 875,00 for 7 mdr.)

 

4. Motivationstarif:

 

Tillæg ved returtemperatur over 35 0C årlig: +1 % af forbrugsbidraget pr. 0C
Fradrag ved returtemperatur under 35 0C årlig: -1 % af forbrugsbidraget pr. 0C

 

Forbrugsbidraget dækker de forbrugsafhængige omkostninger og beregnes på grundlag af det målerregistrerede varme-forbrug (energiforbrug).

 

Effektbidraget dækker de forbrugsuafhængige faste omkostninger, som er afhængig af de tilsluttede anlægs størrelse, og beregnes på grundlag af den enkelte forbrugers bruttoetageareal opgjort på grundlag af BBR.

 

Der opkræves 5 aconto rater årlig (2018) til dækning af de løbende betalinger med sidste rettidige betalingsdag den 10. i måneden undtagen i juni og december måned. Efter rettidig betalingsdato opkræves der renter efter gældende rentelov

 

Gebyrer:

 

Rykkerskrivelse* 100,00 kr.
Inkassomeddelelse* 100,00 kr.
Lukkebesøg* 375,00 kr.
Genåbning 468,75 kr.
Fogedforretning, ud kørende 412,50 kr.

*Momsfri

 

 

Øvrige forhold

 

Der henvises til selskabets Vedtægter, Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering samt Tekniske Bestemmelser.

 

 

Tariffastsættelse

 

Tarifferne fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen på grundlag af de budgetterede omkostninger. Ovennævnte tariffer er anmeldt til Energitilsynet ultimo maj 2018.

 
Nyheder
05-09-2018
Ekstraordinær Generalforsamling:
Afholdes onsdag, den 26. september 2018 kl. 19.30 på Møllegade 18 på varmec...
17-01-2017
Pressemeddelelse:
19-10-2015
Klagevejledning:
Ønsker du at klage over Augustenborg Fjernvarme, skal du benytte denne vejl...
Nyhedsoversigt »


Driftsforstyrrelser
Der er ingen driftsforstyrrelser

Driftsoversigt »


Augustenborg Fjernvarme    •   Møllegade 18   •   6440 Augustenborg   •   Tel. 74 47 14 63
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.