Derfor takker Augustenborg fjernvarme nej til at deltage i als transmissionslsystem

 

Beregning for hvordan varmepriserne vil udvikle sig de næste 20 år som konsekvens af tilslutning til transmissionsledningen. 

 


Det forudsætter, at Transmissionsledningsprojektet udføres i følgende rækkefølge.

 

1. Etablering af transmissionsledning og tilslutning af Augustenborg og Nordborg.
2. Etablering af nye fjernvarmeselskaber og tilslutning af nye forbrugere, i Guderup, Svenstrup, Nordborg, Kirkehørup og  Høruphav
3. Tilslutning af Danfoss.

 

Vedr. punkt 2. Etablering af nye lokale fjernvarmeselskaber langs transmissionsledningen kan strække sig over lang tid, helt op til 10 år. Der skal først etableres fjernvarmeselskaber, fjernvarmerørnet og installationer til - og i husene.

 

Hvis der skal anvendes styringsmidler (tvangstilslutning), vil der typisk være en tidsfrist på 10 år for tilslutning. Nogle vil nok vælge at etablere Varmepumpe og solfangere i stedet.

 

Prisudviklingen for Augustenborg Fjernvarmes andelshavere som konsekvens af en tilslutning til transmissionsledningen, set over 20 år.

 

Prismæssig konsekvens for Augustenborg Fjernvarme med el-kedel.

 

Varmepriser og prisstigninger de første 10 år.

 

Reference: Augustenborg fjernvarme 392 kr./MWh

 

Alternativ 1: 698 kr./MWh Prisstigning 78%
Alternativ 2: 452 kr./MWh Prisstigning 15%
Alternativ 3: 443 kr./MWh Prisstigning 13%

 

Varmepriser og prisstigninger de næste 10 år.

 

Reference: Augustenborg fjernvarme 351 kr./MWh

 

Alternativ 1: 698 kr./MWh Prisstigning 99%
Alternativ 2: 452 kr./MWh Prisstigning 29%
Alternativ 3: 443 kr./MWh Prisstigning 26%

 

Som det fremgår af tallene, bliver konsekvensen for Augustenborg Fjernvarmes andelshavere, at varmen vil blive betydeligt dyrere mange år fremover.
Selv hvis der opnås fuld tilslutning af alle de planlagte områder, vil varmen fortsat være markant dyrere.
Der er en stor usikkerhed for, om forudsætningerne i projektet holder.
En anden vigtig parameter har været, at reduktionen i CO2 udledningen fra varmeforsyningen til transmissionsledningen er begrænset, faktisk er en overvejende del af den indfyrede brændselsmængde hertil stadig naturgas.
De store investeringer, finansieret over 20 år, vil i mange år fremover blokere for miljørigtige investeringer.
En enig bestyrelse har besluttet ikke at deltage i transmissionsledningsprojektet.

 

Baggrund.

 

Als transmissionssystem.

 

Projektet går i korte træk ud på, at koble fjernvarmeselskaberne på øen Als sammen via en transmissionsledning med en længde på godt 25 km.
Samtidigt indeholder projektet etablering af fjernvarmeområder langs ledningen samt tilslutning af Danfoss. Hensigten var så, at områderne skulle forsynes med CO2 neutral varme.

 

Ud fra tal i den selskabsøkonomiske analyse, "Beregnede varmeproduktionspriser i Als transmissionssystem" dateret 03-01-2010, som vi fik tilsendt den 8, juni 2010, har vi lavet følgende diagrammer, for at tydeliggøre konsekvenserne for Augustenborg fjernvarmeforbrugere.

 

Transmissionsledningstabet er opgivet til 31.536 GJ pr år.

 

Det svarer til ca. 1/3 af fjernvarmeforbruget i Augustenborg by. sagt på en anden måde, fjernvarmeforbruget i 484 standardhuse efter energitilsynets statistik. Et sådant hus er på 130 m2 og har et forbrug på 18.1MVh / år.

 

Læs mere på Energitilsynets hjemmeside her:

 

 

 

fhv_omr_fed(400 x 600)

 

Indfyrede brændelsmængder2

 

 
Energikilder

 

Ideen var, at varmen til transmissionsledningen skulle komme fra geotermi, affaldsforbrænding og biogas, Altså CO2 neutral varme samt i mindre omfang naturgasbaseret varme, men geotermi boringerne gav desværre ikke den mængde varme, man havde forventet.
Varmeforsyningen bliver nu i stedet baseret på 4 forskellige energikilder geotermi, flis, affald og i stor udstrækning naturgas.

 

De viste mængder er årsforbrug.

 

Geotermi dækker ca. 10% af det samlede energibehov.
Varmeproduktion fra geotermi anlægget kræver, at flis anlægget også kører.
Den overvejende del af brændslet til den varme der leveres til transmissionsledningen er Naturgas. Fordelingen fremgår af ovenstående diagram "Indfyrede brændselsmængder"

 

CO2_fed (400 x 600)

 

CO2 udledning

 

Diagrammet viser udviklingen af CO2 udledning i takt med udbygningen af fjernvarmeområderne.

 

Den overvejende del af brændslet til den varme der leveres til transmissionsledningen er naturgas. Det forhold bekræftes da også af de udledte CO2 mængder.

 

El-kedelprojektet

 

El-kedel (400 x 600)

 

Augustenborg fjernvarme har gennem flere år arbejdet med et projekt hvor vi vil installere en elkedel, som skal forsynes med overskydende strøm fra de store vindmølleparker.

 

Baggrund.

 

Det er et stigende problem med overproduktion af strøm fra landets vindmøller, på tidspunkter hvor det blæser meget og forbruget samtidigt er lavt.
Politikerne på Christiansborg har derfor i oktober 2009 vedtaget at gøre den såkaldte el-patronlov permanent. Loven skal gøre det attraktivt at udnytte overskuds-el til fjernvarmefremstilling, for derved at udnytte overskudsproduktion til varmefremstilling frem for at sælge det med tab, eller lukke ned for produktionen.

 

Projektet

 

Vi har gennem længere tid - sammen med Sydenergi, arbejdet på betingelserne for tilslutning af en 15 kV el-kedel.
Da det var på plads omkring årsskiftet, besluttede vi, at udarbejde et projekt sammen med Tjæreborg Industri A/S, Scan Industries A/S og sydenergi.
Projektet kom til at indeholde en 15 KV 8 MW el-kedel på i en tilbygning kraft-varmeværket Industrivej 8 i Augustenborg, koblet på det 15 kV net, som i forvejen forefindes til vor generator.
Formålet er, at medvirke til reduktion af CO2 udslippet, medvirke til at afhjælpe problemerne ved den ujævne produktion fra vindmøllerne, men derudover også at tjene penge, som anvendes til at holde varmeprisen nede.
Den el-kedel vi har valgt skal anvendes til regulerkraft, det vil sige den kobles ind når elprisen er lav, hvilket den typisk er om natten og ved stærk blæst. Kedlen kan regulere fra stand. by. til 8MW på 30 sekunder.
Det gør, at vi også kan tilbyde frekvensregulering, som er en efterspurgt vare, da der er problemer med at holde frekvensen ved stærkt varierende produktion fra vindmøllerne.
Vi kan derfor samtidigt med at gavne miljøet - også tjene penge, som kan bruges til at holde varmeprisen nede.

 

Projektgennemførelsen.

 

Selve projektgennemførelsen har været - og er stadig, meget besværlig og langtrukket. Vi fremsendte projektet til Sønderborg kommune i juni 2010, efter først at have konsulteret Teknik og Miljø, for at sikre os den rigtige start.
Siden er tiden gået - kommunen har bedt om nye oplysninger, selvom alle betingelser er opfyldt. Vi håber dog, at projektet bliver godkendt på næste TMU møde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyheder
05-09-2018
Ekstraordinær Generalforsamling:
Afholdes onsdag, den 26. september 2018 kl. 19.30 på Møllegade 18 på varmec...
17-01-2017
Pressemeddelelse:
19-10-2015
Klagevejledning:
Ønsker du at klage over Augustenborg Fjernvarme, skal du benytte denne vejl...
Nyhedsoversigt »


Driftsforstyrrelser
Der er ingen driftsforstyrrelser

Driftsoversigt »


Augustenborg Fjernvarme    •   Møllegade 18   •   6440 Augustenborg   •   Tel. 74 47 14 63
OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.